تلفن :  22605002- 22648179

Menu

 • رزومه

وحید اسماعیلی

دبیر شیمی

دکترای شیمی
 

 • رزومه

مژگان لعل

دبیر شیمی

کارشناس ارشد مهندسی شیمی

 • رزومه
 • رزومه

پریسا رفائی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
تدریس در مدارس: خرد، سلام، پیروز، خانه ریاضی

 • رزومه

خانم آزاده رحیمی

دبیر علوم

کارشناسی میکروبیولوژی

 • رزومه

آقای سهند سالاری

دبیر علوم

کارشناسی شیمی کاربردی

 • رزومه

خانم نسیبه ترین سان

دبیر علوم

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

 • رزومه

محسن رضا دهباشی

دبیر ریاضی

کارشناسی ریاضی کاربردی

 • رزومه

آرش عیوق

دبیر فارسی

کارشناسی مهندسی معدن

 • رزومه

پویا عیوض

دبیر ریاضی

کارشناسی ارشد برق

 • رزومه

حمید فدایی

دبیر فیزیک

 • رزومه

خانم اعظم رضایی

دبیر عربی

کارشناس عربی

 • رزومه

میریعقوب موسوی

دبیر ریاضی

کارشناسی ریاضی

 • رزومه

حسینیان

دبیر فیزیک

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

 • رزومه

آقای زارع

دبیر ریاضی

 • رزومه

مشیریها

دبیر ریاضی

 • رزومه

آقای محمد توکلی

دبیر فیزیک

 • رزومه

خانم صحرانورد

دبیر زیست

 

همراه با مجرب ترین اساتید

در محیطی آرام و علمی در خدمت شما هستیم.