تلفن :  22605002- 22648179

Menu

کلاس شیمی پایه نهم
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره اول, پایه نهم)

کلاس شیمی پایه نهم

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

نام استاد: آقای اسماعیلی

روز: پنجشنبه

ساعت: 14:30 الی 16:00


کلاس ریاضی پایه نهم
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره اول, پایه نهم)

کلاس ریاضی پایه نهم

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

نام استاد: آقای کاهه

روز: یکشنبه

ساعت: 16:00 الی 19:00


کلاس فیزیک پایه نهم
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره اول, پایه نهم)

کلاس فیزیک پایه نهم

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

نام استاد: آقای توکلی

روز: پنجشنبه

ساعت: 12:45 الی 14:15


کلاس ریاضی پایه نهم (ادامه ترم تابستان)
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره اول, پایه نهم)

کلاس ریاضی پایه نهم (ادامه ترم تابستان)

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

نام استاد: آقای کاهه

روز: جمعه

ساعت: 16:00 الی 19:00


کلاس زیست پایه نهم (ادامه ترم تابستان)
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره اول, پایه نهم)

کلاس زیست پایه نهم (ادامه ترم تابستان)

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

نام استاد: خانم صحرانورد

روز: چهارشنبه

ساعت: 18:45 الی 20:15


کلاس فیزیک پایه نهم
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره اول, پایه نهم)

کلاس فیزیک پایه نهم

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

نام استاد: آقای توکلی

روز: چهارشنبه

ساعت: 17:00 الی 18:30


کلاس فیزیک پایه نهم (ادامه ترم تابستان)
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره اول, پایه نهم)

کلاس فیزیک پایه نهم (ادامه ترم تابستان)

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

نام استاد: آقای توکلی

روز: پنجشنبه

ساعت: 17:45 الی 19:15


کلاس زیست پایه نهم (ادامه ترم تابستان)
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره اول, پایه نهم)

کلاس زیست پایه نهم (ادامه ترم تابستان)

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

نام استاد: خانم صحرانورد

روز: پنجشنبه

ساعت: 16:00 الی 17:30


کلاس ریاضی پایه هشتم
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره اول, پایه هشتم)

کلاس ریاضی پایه هشتم

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

نام استاد: آقای کاهه

روز: پنجشنبه

ساعت: 12:15 الی 13:45


کلاس علوم پایه هشتم
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره اول, پایه هشتم)

کلاس علوم پایه هشتم

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

نام استاد: خانم ترین سان

روز: پنجشنبه

ساعت: 10:30 الی 12:00


Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   

کلیپ های آموزشی 

همراه با مجرب ترین اساتید

در محیطی آرام و علمی در خدمت شما هستیم.