تلفن :  22605002- 22648179

Menu

کلاس عربی پایه یازدهم
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره دوم, پایه یازدهم)

کلاس عربی پایه یازدهم

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

تعداد جلسات: 22 جلسه

نام استاد: خانم رضایی

روز: جمعه

ساعت: 13:45 الی 15:15


کلاس شیمی پایه یازدهم
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره دوم, پایه یازدهم)

کلاس شیمی پایه یازدهم

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

تعداد جلسات: 22 جلسه

نام استاد: آقای اسماعیلی

روز: جمعه

ساعت: 17:45 الی 17:45


کلاس ریاضی پایه یازدهم
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره دوم, پایه یازدهم)

کلاس ریاضی پایه یازدهم

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

تعداد جلسات: 22 جلسه

نام استاد: آقای نوری

روز: جمعه

ساعت: 15:30 الی 17:30


کلاس فیزیک پایه یازدهم
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره دوم, پایه یازدهم)

کلاس فیزیک پایه یازدهم

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

تعداد جلسات: 22 جلسه

نام استاد: آقای فدایی

روز: پنجشنبه

ساعت: 17:15 الی 19:15


کلاس زیست پایه یازدهم
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره دوم, پایه یازدهم)

کلاس زیست پایه یازدهم

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

تعداد جلسات: 22 جلسه

نام استاد: خانم حسین پور

روز: پنجشنبه

ساعت: 15:00 الی 17:00


کلاس ریاضی پایه دهم
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره دوم, پایه دهم)

کلاس ریاضی پایه دهم

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

تعداد جلسات: 22 جلسه

نام استاد: آقای نوری

روز: جمعه

ساعت: 17:45 الی 19:15


کلاس شیمی پایه دهم
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره دوم, پایه دهم)

کلاس شیمی پایه دهم

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

تعداد جلسات: 22 جلسه

نام استاد: آقای اسماعیلی

روز: جمعه

ساعت: 16:00 الی 17:30


کلاس فیزیک پایه دهم
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره دوم, پایه دهم)

کلاس فیزیک پایه دهم

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

تعداد جلسات: 22 جلسه

نام استاد: آقای توکلی

روز: چهارشنبه

ساعت: 18:45 الی 20:15


کلاس زیست پایه دهم
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره دوم, پایه دهم)

کلاس زیست پایه دهم

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

تعداد جلسات: 22 جلسه

 

نام استاد: خانم صحرانورد

روز: چهارشنبه

ساعت: 17:00 الی 18:30


کلاس شیمی پایه نهم
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, متوسطه دوره اول, پایه نهم)

کلاس شیمی پایه نهم

شروع کلاس: 22 مهر

خاتمه: نیمه اردیبهشت

نام استاد: آقای اسماعیلی

روز: پنجشنبه

ساعت: 14:30 الی 16:00


Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   

کلیپ های آموزشی

 

همراه با مجرب ترین اساتید

در محیطی آرام و علمی در خدمت شما هستیم.